Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie artykułu 12 punkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dziennik Ustaw pozycja 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę http://spkw.hazlach.samorzady.pl

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w artykule 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich o nazwie http://spkw.hazlach.samorzady.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 13 stycznia 2016 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 lutego 2022 rok

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej;
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 18 lutego 2022 roku.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można częściowo używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Adres poczty elektronicznej: spkw@hazlach.pl 
Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8569388.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Przed każdorazowym zamiarem osobistego kontaktu z placówką należy uzgodnić termin spotkania telefonicznie.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich mieści się przy ul. Kościelnej 12, 43-419 Hażlach, w skład Zespołu wchodzą trzy budynki A, B, C:

 1. Opis dostępności budynku A:
  • Opis dostępności wejścia do budynku A.
   Budynek A posiada dwa wejścia główne do Przedszkola i Szkoły.
   Wejściem głównym do Przedszkola można dostać się po schodach na parter, gdzie znajdują się dwa oddziały przedszkolne pięcio i sześcio-latków, a następnie klatką schodową na pierwsze piętro gdzie znajdują się kolejne dwa oddziały przedszkolne trzy i cztero-latków.
   Wejściem głównym do Szkoły Podstawowej od strony placu zabaw można dostać się na parter, a następnie klatką schodową na pierwsze i drugie piętro oraz poddasze.
   Na pierwszym piętrze znajduje się kuchnia ze stołówką i sala gimnastyczna.
   Na drugim piętrze znajdują się klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej oraz dyrekcja i administracja Zespołu. Na poddaszu znajduje się biblioteka szkolna.
  • Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
   Brak dostępności do schodów, wind i toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są tylko poręcze.
  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
   W budynku w sekretariacie na drugim piętrze znajduje się pętla indukcyjna przeznaczona dla osób słabosłyszących w celu poprawy informacji głosowych.
   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
 2. Opis dostępności budynku B:
  • Opis dostępności wejścia do budynku B.
   Budynek B posiada dwa wejścia główne.
   Jednym wejściem głównym można się dostać po schodach na parter, a następnie klatką schodową na pierwsze piętro.
   Drugim wejściem można się dostać po rampie dla osób niepełnosprawnych na parter.
   Na parterze znajduje się jadalnia i sala gimnastyczna. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się klasy 4 – 8 Szkoły Podstawowej.
  • Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
   Brak dostępności do schodów i wind dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są tylko poręcze.
  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
   W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
 3. Opis dostępności budynku C:
  • Opis dostępności wejścia do budynku C.
   Budynek C posiada jedno wejście główne, którym można się dostać po schodach na parter i na pierwsze piętro.
  • Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
   Brak dostępności do schodów, wind i toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
   W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.


Dane teleadresowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna 12, 43-419 Hażlach,

adres e-mail: spkw@hazlach.pl

numer telefonu: 33 8569388

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData